کمیته اجرایی

کمیته اجرایی

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

سمت

حسنیه حسینی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

دبیر اجرایی

حامد یار احمدزهی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

عضو کمیته اجرایی

محمد گل کهرازه

دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان

عضو کمیته اجرایی

ایرج نارویی

دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان

عضو کمیته اجرایی

فرحناز یوسفی

دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان

عضو کمیته اجرایی

محمد علی نورا

دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان

عضو کمیته اجرایی

محمد علی یوسفی

دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان

عضو کمیته اجرایی

خدابخش  کیانی

دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان

عضو کمیته اجرایی

محمد امین  شهرکی مقدم

دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان

عضو کمیته اجرایی

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با دبیرخانه همایش

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.